©  F. de Jong

Zielswerk

Frederike de Jong

Van overheidswege wordt aan de praktijk een aantal eisen gesteld. Hieronder vind je informatie over:

- Klachtenregeling

- VIM-Meldregister

- Meldcode huiselijk geweld

- Informed consent

- AVG - Algemene Verordening GegevensbeschermingVeilig Incident Meldregister


Als therapeut ben ik verplicht een register te voeren waarin ik (bijna)incidenten benoem. Dit is ‘elke afwijking van de beoogde of verwachte gang van zaken’. De inspectie is de enige instantie die toegang heeft tot het VIM-register. Het mag dus niet worden gebruikt in een klachtenprocedure of rechterlijke procedure. In zeer uitzonderlijke gevallen kan er wél aanspraak gemaakt worden op de VIM-registratie. De bedoeling is dat de hulpverlener inzicht krijgt in de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. Het ontslaat de hulpverlener niet van de verplichting de cliënt te informeren over het plaatsvinden van een (bijna)incident.


Meldcode huiselijk geweld


Als therapeut ben ik gebonden aan de meldcode Huiselijk Geweld. Wanneer aan de orde gaat de melding volgens het stappenplan van het basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.

Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

(Zie www.meldcode.nl)

Informed consent


In voorkomende gevallen kan ik je vragen een vrijwaringsverklaring over je behandeling te ondertekenen.

Kwaliteit en Klachtenregeling

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Vanaf 1 januari 2017 kunt u dan de volgende weg bewandelen:
a. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressie- en reïncarnatietherapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.
b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.
c. Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen.
Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft de mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. De rechter zal een bindend advies doorgaans slechts marginaal (beperkt) toetsen. Dat houdt in dat de rechter nagaat of het advies op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd. Alleen als dit niet in orde is, zal de rechter uw zaak opnieuw beoordelen.
De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het Nibig, dat de klachtenprocedure uitvoert. Voor het inschakelen van de Klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Deze regeling volgt de voor alle officiële zorgverleners geldende wetgeving in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz).
AVG - Algemene Verorderning Gegevensbescherming

Informatie over de AVG van praktijk voor zielswerk Frederike de Jong vindt u onder deze link.